Logowanie
 pobieraczek.pl odstąpienie od umowy. Płacić czy nie?

1. Wprowadzenie


Internauci skuszeni wizją bezpłatnego otrzymywania plików lawinowo rejestrowali się w serwisie Pobieraczek.pl, po czym byli zasypywani obszerną korespondencją wzywającą ich do zapłaty za korzystanie z usług serwisu oraz straszącą postępowaniem sądowym i egzekucyjnym. Fakt, kwoty zazwyczaj nie były duże (ok. 100 zł), ale nie w tym problem .

Biorąc pod uwagę liczbę osób spotykających się z tego typu praktyką, skala problemu rosła. Warto dodać że gros z tych osób wyłącznie rejestrowała się w serwisie (często podając fałszywe dane), logowała się, ale nie korzystała z treści dostępnych w serwisie . Nie ma cienia wątpliwości, że Pobieraczek.pl swoją „bezpłatną” ofertą zachęcał do skorzystania z usług serwisu, bo któż nie skorzystałby z bezpłatnych usług, gdyby faktycznie były one bezpłatne? Internauci logowali się w serwisie chociażby przez komunikator Gadu-Gadu, w którym także znajdowała się informacja o usługach Pobieraczka.pl . Najczęściej jednak chodziło o zwykłą ludzką ciekawość.

Z perspektywy czasu internauci wiedzą, że najlepiej omijać ten serwis, o czym świadczą bogate wpisy na różnego rodzaju forach internetowych, ale co w przypadku gdy już z niego skorzystaliśmy? Cały problem z Pobieraczkiem.pl tkwił w regulaminie .

Przez Eller Service (właściciela portalu) postanowienia regulaminu były interpretowane w ten sposób, że akceptacja regulaminu oznaczała wyrażenie zgody na usługę. Opierając się na takiej interpretacji przepisów Eller Service wysyłała wezwania do zapłaty, groziła pozwami sądowymi, wpisem do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, a nawet złożeniem zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa w przypadku podania nieprawdziwych danych . W większości przypadków to działało, osoby młode (zazwyczaj niepełnoletnie) w obawie przed sankcjami prawnymi jakimi im grożono, i nierzadko gniewem rodziców, czym prędzej płaciły kwoty wskazane w wezwaniu, nie bacząc nawet na to czy są do tego zobowiązane.

Pytanie jednak co się stanie gdy nie zapłacimy żądanych pieniędzy . Fora internetowa są przepełnione tego typu pytaniami: „Czy ktoś już dostał pozew”? „Płacić czy nie płacić?” a nawet „A może jakiś prawnik też został oszukany”? A następnie odpowiedzi typu: „Ja nie płacę i Wy też nie płaćcie”, „Zarejestrowałem się, zalogowałem nic nie ściągnąłem i dostałem wezwanie, nie płacę”.

2. O Regulaminie...


Zatem prześledźmy to wszystko krok po kroku! Pierwszy problem pojawia się już w momencie rejestracji, bo trzeba zaakceptować regulamin. Wielu z nas po prostu nie czyta regulaminów, zakładając że są to standardowe regulaminy przy tego typu usługach. Nie będzie niczym odkrywczym powiedzenie, że jest to bardzo niewłaściwe postępowanie.

Regulamin zawsze trzeba przeczytać, słowo po słowie, tak jak umowę z bankiem. Wszystko co jest pisane małym druczkiem może potem rodzić problemy. Zatem czytać, czytać i jeszcze raz czytać, zwłaszcza w przypadku umów zawieranych w drodze elektronicznej w których rejestracja dokonywana jest poprzez potwierdzenie na adres e-mail. Uwagi ta czyniona jest z myślą o potencjalnych usługobiorcach Pobieraczka.pl, którzy być może zamierzają skorzystać z usług tegoż serwisu, a pragnąc dowiedzieć się czegoś więcej o oferowanych tam usługach uprzednio przeczytają ten artykuł. Ergo, konsument najpierw powinien przeczytać regulamin, który z kolei przez przedsiębiorcą powinien być jasno i czytelnie sformułowany. To jednak nie zawsze jest respektowane.

Dotychczas w regulaminie Pobieraczka.pl była mowa o bezpłatnym „testowaniu” przez okres pierwszych 10 dni. Obecnie ten zapis formalnie uległ zmianie, ale o tym poniżej. Jak się okazuje, dzień rejestracji był także dniem obowiązywania odpłatnej umowy. Ponadto opłata pobierana była już od pierwszego dnia obowiązywania umowy a nie jak wskazywały hasła reklamowe, dopiero po 10 dniach. Najgorsze jednak było to, że umowa po tych teoretycznie bezpłatnych 10 dniach, automatycznie stawała się umową na czas określony 12 miesięcy, o czym już konsument nie był informowany. Eller Service podtrzymuje, że jeśli ktoś nie wyrejestrował się z serwisu w tym czasie, to musi zapłacić za usługę, nawet jeśli nie skorzystał z treści zamieszczonych w serwisie. Nic bardziej błędnego! Jak można zapłacić za coś z czego się nie korzystało?

3. Co na to UOKiK?


Warto wskazać, że w dniu 31 marca 2010r. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydała decyzję w której, nakazała przedsiębiorcy zmianę praktyki niezgodnej z prawem uznając że właściciele portalu – spółka Eller Service z Gdańska – naruszyła zbiorowe interesy konsumentów i nałożyła karę w wysokości 239 140 zł. Prezes Urzędu uznała że jest to wprowadzanie internautów w błąd, gdyż kuszące hasła reklamowe sugerowały, że usługa jest całkowicie bezpłatna. W takiej sytuacji konsumenci decydowali się na usługi serwisu, czego nie zrobiliby wiedząc, że będą musieli zapłacić. Na tę chwilę, z uwagi na złożenie odwołania, decyzja nie jest jeszcze prawomocna.

4. Płacić czy nie pobieraczkowi?


Celem tego artykuły jest wskazanie jakie uprawnienia przysługują konsumentowi, który skorzystał z usług Pobieraczka.pl. albo też z nich nie skorzystał, ale się tylko tam zarejestrował? Z informacji, które dostępne są w Internecie wynika bowiem, że pomimo nałożenia kary nic się praktycznie nie zmieniło, a do osób, które zarejestrowały się w serwisie nadal kierowane są wezwania do zapłaty.

Wypada w tym miejscu zbadać przepisy prawa cywilnego, przede wszystkim kodeksu cywilnego, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.

Ustawa o ochronie praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny stanowi, iż konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie dziesięciu dni, ustalonym w sposób określony w art. 10 ust. 1. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem (art. 7 ust. 1). Termin dziesięciodniowy, w którym konsument może odstąpić od umowy, liczy się od dnia wydania rzeczy, a gdy umowa dotyczy świadczenia usługi - od dnia jej zawarcia. W razie braku potwierdzenia informacji, o których mowa w art. 9 ust. 1, termin, w którym konsument może odstąpić od umowy, wynosi trzy miesiące i liczy się od dnia wydania rzeczy, a gdy umowa dotyczy świadczenia usługi - od dnia jej zawarcia. Jeżeli jednak konsument po rozpoczęciu biegu tego terminu otrzyma potwierdzenie, termin ulega skróceniu do dziesięciu dni od tej daty (art. 10).

Zgodnie z art. 12 kodeksu cywilnego nie mają zdolności do czynności prawnych osoby, które nie ukończyły lat trzynastu, oraz osoby ubezwłasnowolnione całkowicie. Zgodnie zaś z art. 14 § 1 kodeksu cywilnego stanowi, iż czynność prawna dokonana przez osobę, która nie ma zdolności do czynności prawnych, jest nieważna.
Z kolei, art. 15 k.c. mówi, iż ograniczoną zdolność do czynności prawnych mają małoletni, którzy ukończyli lat trzynaście, oraz osoby ubezwłasnowolnione częściowo. Dalej, art. 17 k.c. mówi, iż z zastrzeżeniem wyjątków w ustawie przewidzianych, do ważności czynności prawnej, przez którą osoba ograniczona w zdolności do czynności prawnych zaciąga zobowiązanie lub rozporządza swoim prawem, potrzebna jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego.

Ważność umowy, która została zawarta przez osobę ograniczoną w zdolności do czynności prawnych, bez wymaganej zgody przedstawiciela ustawowego, zależy od potwierdzenia umowy przez tego przedstawiciela. Osoba ograniczona, w zdolności do czynności prawnych może sama potwierdzić umowę po uzyskaniu pełnej zdolności do czynności prawnych (15 § 1 i 2 k.c.).

Zgodnie zaś z art. 84 k.c. w razie błędu co do treści czynności prawnej można uchylić się od skutków prawnych swego oświadczenia woli. Uchylenie się od skutków prawnych oświadczenia woli, które zostało złożone innej osobie pod wpływem błędu, następuje przez oświadczenie złożone tej osobie na piśmie. Uprawnienie do uchylenia się wygasa w razie błędu – z upływem roku od jego wykrycia (art. 88 § 1 i 2 k.c.).

Art. 10 kodeksu karnego wskazuje, iż na zasadach określonych w tym kodeksie odpowiada ten, kto popełnia czyn zabroniony po ukończeniu 17 lat. Natomiast, nieletni, który po ukończeniu 15 lat dopuszcza się czynu zabronionego określonego w art. 134, art. 148 § 1, 2 lub 3, art. 156 § 1 lub 3, art. 163 § 1 lub 3, art. 166, art. 173 § 1 lub 3, art. 197 § 3 lub 4, art. 223 § 2, art. 252 § 1 lub 2 oraz w art. 280, może odpowiadać na zasadach określonych w tym kodeksie, jeżeli okoliczności sprawy oraz stopień rozwoju sprawcy, jego właściwości i warunki osobiste za tym przemawiają, a w szczególności, jeżeli poprzednio stosowane środki wychowawcze lub poprawcze okazały się bezskuteczne. W takim wypadku orzeczona kara nie może przekroczyć dwóch trzecich górnej granicy ustawowego zagrożenia przewidzianego za przypisane sprawcy przestępstwo; sąd może zastosować także nadzwyczajne złagodzenie kary.

5. Jakie mamy wyjścia?


Co zatem zrobić, gdy zawarliśmy już szkodliwą dla nas umowę?
Można wyróżnić następujące sytuacje:
1. Gdy umowa została zawarta, ale nie zostały ściągnięte żadne pliki – można odstąpić od umowy w ciągu 10 dni od dnia jej zawarcia, o ile przed jej zawarciem przedsiębiorca poinformował konsumenta o tym prawie. Prawo odstąpienia najlepiej wykonać poprzez przesłanie przedsiębiorcy oświadczenia na piśmie za zwrotnym potwierdzeniem odbioru,
2. Gdy umowa została zawarta, ale warunki tej umowy nie zostały potwierdzone na piśmie przez przedsiębiorcę (poprzez przesłanie tej umowy ) i nie zostały ściągnięte żadne pliki – można odstąpić od umowy w ciągu 3 miesięcy od dnia jej zawarcia, a w przypadku gdy przed upływem tego terminu przedsiębiorca potwierdzi treść umowy – w ciągu 10 dni od dnia gdy to zrobi,
3. Gdy umowa została zawarta z podaniem nieprawdziwych informacji – np. w sytuacji gdy przedsiębiorca poda informacje wprowadzających w błąd co okresu na jaki zostaje zawarta, nie poinformuje o odpłatności usługi, wówczas można uchylić się od skutków prawnych złożonego oświadczenia w ciągu 12 miesięcy, wysyłając do przedsiębiorcy pismo w tym terminie,
4. Gdy umowa została zawarta przez osobę w wieku do 13 roku życia – umowa taka jest bezwzględnie nieważna, albowiem dziecko w wieku do 13 roku życia nie posiada zdolności do czynności prawnych; w takiej sytuacji rodzice dziecka powinni powiadomić o tym przedsiębiorcę,
5. Gdy umowa została zawarta przez osobę w wieku pomiędzy 13 a 18 rokiem życia – umowa taka dla swej ważności wymaga potwierdzenia przez rodziców lub opiekunów prawnych dziecka; w przypadku gdy osoby takie nie akceptują umowy, powinni zawiadomić o tym firmę, a w konsekwencji umowa jest nieważna,

6. Pamiętajmy...


O czym należy pamiętać?:
1. Ani wezwanie do zapłaty ani nawet przedsądowe wezwanie do zapłaty nie jest pismem z sądu, a jedynie tzw. pismem przedprocecowym, mającym na celu zmuszenie dłużnika do dobrowolnego spełnienia świadczenia zanim sprawa zostanie skierowana na drogę postępowania sądowego. Stąd też takie pisma nie inicjują postępowania sądowego, a jedynie mają na celu zastraszenie dłużników, aby zapłacili.

2. Aby przedsądowe wezwanie do zapłaty miało jakikolwiek walor dowodowy winno być dokonane we właściwej formie. Wezwanie mailem nie ma żadnego znaczenia. Także nie wezwanie wysłane zwykłym listem na adres konsumenta nie mają żadnego znaczenia. Samo wysłanie maila czy zwykłego listu świadczy właściwie o niczym i nie można go porównywać z formą pisemną wezwania. Zatem, aby przedsądowe wezwanie do zapłaty miało jakikolwiek walor dowodowy winno być dokonane na piśmie i wysłane listem poleconym, a nie mailem czy listem zwykłym. Na tego typu listy nie należy odpowiadać.

3. Obowiązek zapłaty wynagrodzenia powstaje za wykonaną usługę, a nie za samo zarejestrowanie się w serwisie. Zatem sama rejestracja nie może za sobą pociągać obowiązku zapłaty wynagrodzenie, jeżeli nie zostały ściągnięte żadne pliki. Istotne jest jednak to, aby konsument został prawidłowo i w sposób rzetelny poinformowany.

4. Obowiązek zapłaty wynagrodzenia z usługę powstaje dopiero wtedy gdy zostaną spełnione następujące warunki: pliki zostały ściągnięte, konsument został uprzednio w sposób jasny, czytelny i nie wprowadzający w błąd poinformowany o warunkach korzystania z usługi, zaakceptował regulamin, przed zawarciem umowy został poinformowany o prawie odstąpienia od umowy, a nadto, konsument nie odstąpił od niej w ciągu 10 dni, a w przypadku braku potwierdzenia umowy na piśmie – w ciągu 30 dni od dnia jej zawarcia i nie było podstaw do uchylenia się od skutków prawnych złożonego oświadczenia woli.

5. Nieletni, który nie ukończył 17 lat nie może ponosić odpowiedzialności za ewentualne oszustwo na podstawie art. 286 kodeksu karnego, albowiem w stosunku do takich osób mają zastosowanie przepisy ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich. Poza tym ustawa ta przewiduje postępowanie w sprawach o czyny karalne określone w kodeksie karnym ale jedynie wobec osób, które ukończyły lat 13. W przypadku osób, które nie ukończyły 13 roku życia istnieje jedynie możliwość wszczęcia określonych działań w przypadku spełnienia przez niego ogólnej przesłanki demoralizacji .

6. Ani adres e-mail ani IP nie mogą stanowić dowodu na to, że dana umowa została zawarta przez osobę którą wskazuje Pobieraczek. Nie można postawić znaku równości pomiędzy faktem rejestracji z podaniem fałszywych danych za pośrednictwem jakiegoś konta e-mail i wykorzystaniem numeru IP a tym, że dokonał tego właściciel konta, chyba że ta osoba wyraźnie się przyzna że tak było. W przeciwnym wypadku, równie dobrze mógł to zrobić jakiś haker albo nawet inna osoba, która zna nasze dane .

7. To Pobieraczek ma obowiązek weryfikowania danych osoby, z którą zawiera umowę, a przede wszystkim przed spełnieniem świadczenia potwierdzić na piśmie informacji o swoim adresie, organie rejestrującym jego działalność gospodarczą, NIP, REGON, cenie lub wynagrodzeniu ze wszystkimi składnikami i podatkami, o zasadach zapłaty, kosztach, terminie, prawie odstąpienia od umowy w terminie 10 dni itd. Co to oznacza ? Oznacza, że przedsiębiorca ma obowiązek jeszcze raz przekazać te wiadomości konsumentowi.

Wszelkie prawa zastrzeżone. Hotfix.pl 2011.

Artykuł ten został przygotowany na zlecenie HotFix.pl przez Panią Adwokat Monikę Nozdrzykowską (strona: Adwokat Szczecin).
 Reklama

 Komentarze
#1 | MonaLisa dnia 06/02/2012 19:15
Dziękuję za te cenne informacje i pozdrawiam.
#2 | Małgorzata dnia 06/02/2012 19:28
Niestety zarejestrowałam się na stronie pobieraczek.pl
Było to 19/01/2012 i nic do dnia dzisiejszego nie pobrałam z tej strony.
Dziś weszłam na pocztę a tam:
1/ mail z dnia 31/01 mail, że dziękują za złożenie zamówienia i że zgodnie z zawartą umową mam zapłacić w ciągu 7 dni za cały rok kwotę 94,80 zł
2/ mail z 6/02/2012, że do dnia dzisiejszego nie ma wpłaty i lista tego co mi grozi
Shock
#3 | aen dnia 23/02/2012 14:25
Uwaga!! na dobre-programy.pl Wink ci sami co pobieraczek.pl kombinują z inna stroną uważajcie najlepiej to się tam nie rejestrujcie bo będzie to samo co z pobieraczkiem.pl też chcą opłat
#4 | Ister dnia 28/02/2012 08:26
Małgorzata, czy zrobiłaś to co opisane w artykule?
Jeśli masz ponad 18 lat, napisz pismo informujące, że odstępujesz od umowy zawartej w dniu 19/01/2012 na podstawie art. 10 Ustawy o ochronie praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (znajdź na isip.sejm.gov.pl odpowiednią ustawę i ją przeczytaj, powołując się na nią podaj też dane identyfikujące - rok, nr Dziennika Ustaw i pozycję).
Wyślij list poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru na adres pobieraczka. Następnie ignoruj wszelką korespondencję od nich. Jeśli przyjdzie wezwanie do sądu - idź do sądu z kopią wysłanego pisma i potwierdzeniem odbioru ze strony pobieraczka. Jeśli pisma nie przyjęli (wróci do Ciebie), to idziesz z tym pismem. Będzie tam informacja o tym, że adresat nie podjął przesyłki w wyznaczonym terminie. Jeśli masz obawy - idź do adwokata, koszty procesu spadną na pobieraczka. Zresztą zazwyczaj pierwsze 10-15 minut rozmowy z adwokatem jest bezpłatne, a on będzie Ci w stanie powiedzieć, czy poniesiesz koszty (i kiedy).
Jeśli nie masz 18 lat - powiedz o wszystkim rodzicom i poproś, żeby napisali pismo informujące pobieraczek, że nie wyrażają zgody na zawarcie przez Ciebie wymienionej umowy, w związku z czym zgodnie z art. 15 i art. 17 kodeksu cywilnego umowa jest nieważna. Dalej postępowanie tak jak powyżej (pismo poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, ignorowanie dalszej korespondencji, jak złożą pozew to do sądu).
Pozdrawiam
#5 | Ister dnia 28/02/2012 08:28
Zwracam uwagę, że "umowa" dotyczy dostępu do plików, a nie ich pobrania (tak jak zawierając umowę na telefon płacimy niezależnie od tego, czy wykonujemy połączenia, czy nie). Dlatego należy reagować jak najszybciej, żeby nie przepadł termin 3 miesięcy.
A poza tym - jeśli nadal się coś takiego dostaje, zgłaszać do UOKiK. Jak dostaną jeszcze ze dwie-trzy kary, to przekonają się, że naciąganie to nie jest sposób na zarabianie pieniędzy.
#6 | Zara dnia 29/02/2012 19:13
Witam,
bardzo się cieszę, że ktoś poruszył ten temat.
W dniu dzisiejszym zadzwonił do mnie zdenerwowany tato. Okazało się, że otrzymał pocztą wezwanie do zapłaty od POBIERACZKA na kwotę 95zł. W dniu 20.10.2010 zalogował się na nieszczęsnej stronce i oczywiście żadnego pliku nie ściągnął. Mój tato niestety nie pamięta jakie dane wtedy podawał podczas rejestracji, najprawdopodobniej prawdziwy adres oraz imię i nazwisko - stąd przesłano wezwanie na adres domowy. Ponieważ adres e-mail na jaki się zalogował już nie jest używany, dlatego pewnie nie odnotował żadnych wezwań drogą mailową.
Rejestracja została dokonana w 2010 roku, oczywiście nie zapłacono tych 95zł. Ponieważ minęły już 3 miesiące, nie ma już możliwości odstąpienia od umowy.
Co w tym przypadku radzicie?
Zignorowanie sprawy? Wyrzucać kolejne listy do skrzynki jak radzono powyżej z "adresatem nieznanym"?
A może zgłosić na policję sprawę o nękanie?
#7 | Karolinka ;) dnia 06/03/2012 21:48
Witam, ja rowniez mam problem taki jak ZARA. Umowa dawnooo wygasla ale czytalam i czytalam i sie nigdzie konkretnie nie doczytalam co mam z tym fantem zrobic... Nawet jesli wejda na sprawe sadowa to moga ustalic "kuratora dla osoby nieznanej z miejsca zamieszkania" czy jakos tak i wtedy wszystkie pisma beda miec moc prawna... ale raczej w to wapie Smile) za duzo zachodu Smile) a poza tym skad mam wiedziec czy to ja sie logowalam w 2010?? a moze byl to jakis sprytny haker Pfft ale jakis poscik moglby sie pojawic bo wiele osob ma taki sam problem jak ja Sad pozdrawiam Smile)
#8 | gość dnia 07/03/2012 15:34
Witam, nie pamiętam jakie dane podałam przy rejestracji w pobieraczku. Czy mailowe wypowiedzenie umowy wystarczy?
#9 | Alexandra dnia 07/03/2012 15:53
Witam, mam ten samproblem zarejestrowaam się n tej stronie ponad miesią temu ale rezygnacja dotycząca po 10 dniach przystąpinenia do umowy jest nieważna. Słyszałam , że można złiożyć jakąś rezygnację wciągu 3 miesięcy? Może ktoś mi podać jakąś stronę ze wzorem wiadomości jaką trzeba im przesłać i na który adres. Pozdrawiam i z góry dziękuję
#10 | Alexandra dnia 07/03/2012 15:55
chcę jszcze dodać, że wysłali mi wiadomośc na meila, że mam zapłacić w ciągu 3 dni
#11 | cosik_ktosik dnia 07/03/2012 16:33
Myślę, że mailowe a zaraz potem pismo wysłać. Oczywiście jeśli czegoś już tam chcą.
#12 | cosik_ktosik dnia 07/03/2012 16:42
Alexandra, to jest punkt 5B.
#13 | MIRAS6666 dnia 12/03/2012 09:02
Byłem z takim pismem od nich co nakazywał mi zapłacenie kwoty 94 i coś tam złotego na policji i wyjaśniłem swój problem,policjant wprost odpowiedział,że nic nie muszę z tym robić.
Ale im większa ilość zgłaszanych problemów tego typu, tym szybsza interwencja organów ścigania.
Nie odpowiadajcie na żadne listy które potem przychodzą co jakiś czas, tylko od razu w kosz.
Pozdrawiam.Wink
#14 | sun dnia 13/03/2012 10:51
a jesli doszlo do sciagniecia pliku, ale w okresie tych 10 darmowych dni? Pytam profilaktycznie, zona miesiąc temu zarejestrowala sie i nie pamieta, czy udalo jej sie cos sciagnac czy nie.
#15 | Nika1094 dnia 15/03/2012 15:43
witam,
dzisiaj weszłam na e-maila z którego rzadko korzystam, zauważyłam, że mam 3 e-maile od pobieraczka. Niestety najpierw odpisałam, a dopiero potem mnie tchnęło żeby sprawdzić na internecie co inni mają do powiedzenia na temat tej stronySad
mam ukończone 17 lat i podałam nieprawdziwe dane, nie wiem co mam robić
#16 | cosik_ktosik dnia 15/03/2012 17:32
Witam, dotyczą Ciebie punkty 5.3 i 5.5.
#17 | Monika100 dnia 15/03/2012 19:29
witam, ja także mam ten problem.. podałam nieprawdziwe dane, mam skończone 18 lat i od 14.02 (dzień zarejestrowania) juz minęło trochę czasu i dostając meila "przedsadowe wezwanie" naprawdę się przestraszyłam.. co mam teraz zrobić? pisać polecone, że rezygnuję korzystając z tego że nie minęły 3 miesiące? najgorsze jest to, że nie pamiętam czy coś pobrałam.. Sad proszę o pomocSad
#18 | ziomus dnia 24/03/2012 05:22
witam mam pytanie zarejestrowalem się na tej stronie 29.02.12r. po paru dniach dostalem potwierdzenie jakiegoś zamówienia którego nie składałem a jakieś 8 dni temu wezwanie tych 90 złotych. Nic z tamtad nie sciagalem mam 20 lat i nie wiem co dalej zrobić wczoraj wysłałem im maila o odstapieniu od umowy, nie wiem co dalej robić proszę o możliwie szybka pomoc.
Z góry dziekuje
#19 | cosik_ktosik dnia 24/03/2012 06:44
Wszystkie kroki są opisane ale tak na marginesie sobie myślę. Kontakt z młodym adwokatem co dopiero zaczyna i on odpowiednie pismo wyśle za 30-40zł, które Wam zagwarantuje, że pobieraczki się zaraz odczepią.
#20 | ziomus dnia 24/03/2012 07:26
rozumiem ale nie wiem która z opcji mam zastosować w swojej wiadomości. Napisalem coś o tych 30 dniach o tych prawach konsumentów i napisalem im że to nie ja zakladke to konto tylko że ktoś wykorzystał moje dane

jestem trochę tym wszystkim przejęty dlatego wolalbym mieć to jak najszybciej z głowy
#21 | cosik_ktosik dnia 24/03/2012 08:18
W takim razie opcja 5.2 i nie podawaj danych osoby rejestrującej się na pobieraczku. Po prostu nie Wiesz kto i kropka.
#22 | Burt dnia 28/03/2012 18:47
Witam,
Zarejestrowałem się tam 2 dni temu.
Jeszcze nie przyszedł do mnie mail z nakazem zapłaty, ale jestem pewien ze przyjdzie. Co więcej, jestem osoba niepełnoletnią (16 lat) i podałem tam nieprawdziwe dane. Co powinienem zrobić w takim przypadku? Zignorować ich? Pewnie nie mogę napisać pisma z odstąpieniem od umowy? (gdyż podałem fałszywe dane. Nie mogę podpisać chyba oświadczenia jako "Jaś Mela", skoro nim nie jestem?
Proszę o szybką pomoc
#23 | ziomus dnia 29/03/2012 07:01
a chcialem zapytać jeszcze czy jeśli skierują sprawę do sądu to jak mam się odwołać?? wystarczy napisać do sądu czy tam zadzownic??
#24 | cosik_ktosik dnia 29/03/2012 07:12
Nie skierują bo sami działają oferując to czego nie ma, a jakby coś udostępnili co oferują to złamią prawo. Po prostu to jest firma wyciągająca kasę od tych, którzy się wystraszą.
#25 | mk dnia 29/03/2012 17:47
Zarejestrowałam się na pobieraczek.pl i dopiero później przeczytałam o tych oszustwach. Czy przyjdzie na meila jeszcze jakaś wiadomość którą musiałabym akceptować? Czy już teraz mam im wysłać wiadomość o rezygnacji? Proszę o pomoc.. boję się problemów
#26 | ** dnia 29/03/2012 17:56
Czy najpierw trzeba akceptować jeszcze maila aby była dokonana pełna rejestracja????
#27 | ja dnia 31/03/2012 19:28
proszę o jasne wyjaśnienie: płacić czy nie płacić. wystosowałem już dwa pisma o rezygnacji z usług ale wzywają do zapłaty (mam 15 lat podałem prawdziwe dane udać się do prawnika czy adwokata aby wystosował pismo czy poprostu zapomnieć i zmienić maila??)
#28 | cosik_ktosik dnia 01/04/2012 07:10
Nie, umowa nie ma mocy prawnej.
#29 | mar dnia 01/04/2012 14:22
Mnie przyslali linkt aktywacyjny, ale go zignorowalem. Dzisiaj przyszedl mail, ze dziekuja itd, ale kase im trzeba zaplacic. Czy wyslanie maila z informacja o braku aktywacji konta wystarczy czy powolac sie na konkretne przepisy (które?) z artykułu?
#30 | Teresa dnia 01/04/2012 20:43
Witam, uprzejmie proszę o doprecyzowanie punktu 6.4 dla konkretnej sytuacji. Przyjmijmy, że ktoś zakłada konto, i od razu pobiera plik, który okazuje się prawdopodobnie wirusem,w każdym razie na pewno nie obiecywanym oprogramowaniem. Czy osoba taka zobowiązana jest do zapłaty z tytułu kliknięcia linku potwerdzającego akceptację regulaminu i nieodstąpienia od umowy w ciągu 30 dni? Dziękuję, Teresa
#31 | cosik_ktosik dnia 01/04/2012 20:47
@Teresa, to już raczej kontakt z adwokatem.

@mar, jak dla mnie to wyłudzenie już przez nich.
#32 | Teresa dnia 01/04/2012 20:47
Ps. Powyższe założenie dotyczyło rejestracji przy użyciu fałszywych danych
#33 | cosik_ktosik dnia 01/04/2012 20:48
To w takim razie nie ma tu żadnej mocy prawnej.
#34 | kasiak dnia 02/04/2012 14:59
witam! mam 15 lat i zarejestrowałam sie na pobieraczku około 1,5 roku temu . kilka dni po tej rejestracji dostalam te listy, nawet o tym nie wiedząc gdyż rzadko zagladalam na swojego maila, dopiero po tych niecałych dwóch latach przeczytalam te listy. ... Ignorować to ? Nie chce żebym targała się z rodzicami po sądach i nie chce zebym w przyszlosci była zapisana do krajowego rejestu dlugów ;//
co mam robić. Najbardziej chcialabym zapomniec o calej tej sprawie, ale nie wiem co sie moze stać w przyszłości ... CZY KTOŚ WOGÓLE STANĄŁ PRZED SĄDEM PRZEZ TEGO POBIERACZKA?
#35 | ja dnia 04/04/2012 08:15
witam, mam podobny problem: zalogowałem się na serwis podbieraczek i sugerując się reklamą - 10 bezpłatnych dni, spróbowałem coś ściągnąć - bez rezultatu, wpisałem nieprawdziwe dane, teraz dostaję maile: wezwania do zapłaty i straszenie o postępowanie sądowe, jestem pełnoletni. Co robić??
#36 | cosik_ktosik dnia 04/04/2012 08:40
Ale czytajcie co wyżej pisze, a jest napisane wyraźnie. Wszystko omawia dokładnie punkt 5.
#37 | jak długo jeszcze. dnia 05/04/2012 13:53
Witam. Kolejny człowiek oszukany ale tak to jest gdy nie czytamy regulaminu i od razu akceptujemy. Męcze się z nimi od miesiąca. Oni swoje ja swoje. Jeszcze trochę a pójdę na policję i złożę doniesienie o nekanie bo ilez w końcu można kulturalnie z kims pisać.? Byłam u rzecznika i na wstępie dowiedziałam się że najlepiej zapłacić ale jak czytam kolejne wpisy to wypowiedz rzecznika kłóci się z tym co "radzą" inni internauci i autorzy porad. Ciekawi mnie czy ktoś rzeczywiście był u adwokata i dostał konkretną pomoc prawną? Jak długo taka "mailowa pogawędka" z pobieraczkiem może trwać (tygodnie, miesiące...lata???) Ogólnie polecam DODATKOWO stronę www.ciach gdyż tam też jest dużo przydatnych info odnośnie pob...pl pozdrawiam serdecznie wszystkich oszukanych i niezamierzających płacić oszustom.
#38 | cosik_ktosik dnia 05/04/2012 18:36
Komentarz jest prosty i mówi prawdę. Adwokat, który to napisał powiedział, sprawa jest łatwa do rozwiązania ale nie zdradzi nam co napisać z jednego prostego powodu, on też musi z czegoś żyć, więc za 30-40zł pisze pismo, wysyła i robi się z pobieraczkiem spokój.
#39 | Karola78 dnia 09/04/2012 16:53
Ja mam takie pytanie, Rejestracji dokonałam w grudniu 2010, ściągnęłam 1 muzę; dostałam 2 maile wzywające do zapłaty; później była cisza i teraz w kwietniu 2012 dostaje listem zwykłym wezwanie do zapłaty oraz kalkulacje kosztów w razie postępowania sądowego. Czy to że poklikałam na www oraz pobrałam muzę, to jest już zawarcie umowy???? Oni nie powinni przedstawić danych mich i swoich papierowo, bądź inaczej ich potwierdzić?? I CO ROBIĆ, RACZEJ IM PRZELAĆ TĄ PRAWIE 100, CZY SOBIE DAROWAĆ??? a gdzie można "zapisać" się do tego zbiorowego pozwu??
KTO MI POWIE, W MYŚL JAKIEGO PRZEPISU MNIE COŚ CHRONI? I CZY W OGÓLE MNIE COŚ CHRONI. Czy w dzisiejszych czasach, kodeksy i prawo pozwala na zawieranie wiążących umów w ten sposób?
#40 | pobi dnia 10/04/2012 12:15
ofiary pobieraczka łączcie się
#41 | akam dnia 11/04/2012 18:46
cosik-ktosik podaj adres do tego adwokata moze bedę tez potrzebowac .Ja wysłałam rezygnacje 11 dnia i tak przysłali wezwanie .zrobiłam rezygnacje lecz bez ich regułki.Oni tego nie uwazaja.
#42 | cosik_ktosik dnia 11/04/2012 19:27
Dowolny to napisze, a jak coś to jest na stronie http://kancelaria-adwokacka-szczecin.pl/
#43 | PIOTREK dnia 17/04/2012 16:19
witam ja też mam problem zarejstrowałem sie na pobieraczek 2010-12-18 podałem moje wszystkie dane. przyszedł mi login i hasło lecz nie moglem sie zalogowac,po paru dniach od rejstracji przyszedł mi e mail.ze mam cos tam im zapłacic pomyslałem sobie za co?jak nic nie pobrałem.a tu dzisiaj 17.04.2012patrze listonosz list od tych oszustów do zapłaty mam94,80 w ciągu 7dni. jak tego nie zrobię to sprawę skierują do sądu i łaczna kwota rozprawy może wyniesc co najmniej 678,53zł tak więc proszę o pomoc i z góry dziekuje..
#44 | Sadman dnia 21/04/2012 00:17
Na samym wstępie chciałbym nadmienić że nie mam zamiaru płacić za ich "usługi". Kolega który założył przypadkiem to konto pływa już w zalewie wiślanym, jednak nie w tym rzecz. Posiadając już przynajmniej podstawową wiedzę prawniczą ( IV rok prawa )jeszcze przed rozpoczęciem konsultacji telefonicznej z centralnymi władzami UOKiK nie miałem wątpliwości że przysługują mi następujące prawa
10 dni jako podstawowy okres odstąpienia od umowy
3 miesiące w przypadku nie przystąpienia do umowy zawartej z przedsiębiorcą ( w tym wypadku brak pobrania jakichkolwiek danych )
12 miesięcy jako termin przy powołaniu się na wadę prawną zawartej umowy ( wprowadzenie w błąd, niestety nie jestem pewien na 100% czy jest to akceptowalne ze względu na istnienie regulaminu)

Centrala UOKiK poradziła mi, iż nie powinienem przejmować się mailami jeżeli konto zostało stworzone na podstawie danych fikcyjnych ( co jest de facto dosyć oczywiste straszenie po samym adresie IP jest mało efektwyene - co prawda firma prowadząca ewentualną sprawę na rzecz tej lichwy może wystąpić do prokuratury o zbadanie adresu IP i ustalenie jego personaliów)

Samo zbadanie adresu IP na polecenie prokuratora nie oznacza przy tym że musi być to równoznaczne ze wskazaniem konkretnej osoby - tak jak w moim przypadku w akademiku mamy wolny dostęp wiele osób mogło korzystać z danego IP. Ustalenie osoby właściwej jest zadaniem ciężkim, by rzec wręcz mało prawdopodobnym

Dlatego też zastanawia mnie kwestia :

Czy w przypadku podania fikcyjnych danych osobowych i po przytoczonym wyżej wywodzie dotyczącym IP istnieje jakiś prawny jak i logiczny sens pisania odstąpienia od tej umowy w związku z podaniem danych fikcyjnych?

Ustalenie kto tak naprawdę korzystał z mojego komputera jest de facto niemożliwe, dodatkowo IP moze sprawdzić tylko i wyłącznie prokuratura i to w przypadku ciężkich przestępstw dotyczących obronności państwa, terroryzmu lub podejrzeń co dochęci popelnienia przestepstwa
#45 | aga dnia 24/04/2012 06:59
A jaki oni maja adres, żeby wysłać im wypowiedzenie listem poleconym?
#46 | mat dnia 24/04/2012 08:14
W treści pisma powyżej jest jedna niejasność (dla mnie). Decyzja o grzywnie 239tys PLN była wydana w marcu 2010 r a teraz mamy kwiecien 2012. Czy to nie dziwne, że ponad dwa lata decyzja wciąż nie jest prawomocna?
O co tu chodzi?
#47 | ja dnia 24/04/2012 08:50
RADA DLA WSZYSTKICH
OLAĆ ICH TOTALNIE NIC NIE ODPISYWAĆ ANI NA MAILE ANI NA LISTY ZOBACZYCIE ŻE SIĘ ODCZEPIĄ.
#48 | maian dnia 25/04/2012 05:20
dzien dobry a co w przypadku kiedy nie minąl miesiac chce wyslłac rezygnację .... ale nei moge wyslac listem poleconym bo podałem inne dane osobowe i adres...... przeciez moje dane podane do zarejestrowania różnia sie od prawdziwych ... jak wysłac listem poleconym ?
dodam ze nie pobrałem zadnych danych poniewaz ciagle zawsze sie cos zawieszało.... a co z prawem autrorskim ... czy pobieraczek powinien dysponowac prawem autorskim danego pliku czy programu ? PROSZEO POMOC
#49 | cosik_ktosik dnia 25/04/2012 15:43
Można wysłać z lewych danych.
A praw autorskich to oni nie mają żadnych.
#50 | dar dnia 08/05/2012 21:28
Witam!
A jak ma wyglądać odstąpienie od umowy po upływie roku czasu ? Zarejestrowałem się tam 01.01.2011 roku mając 16 lat, bez pisemnej zgody rodziców oraz podałem fałszywe dane (wiek ponad 18 lat oraz imię fałszywe, adres podałem prawdziwy).
Oczywiście maile otrzymałem, ale po przeczytaniu tych wszystkich rad po prostu to olałem, jednak po upływie roku i 3 miesięcy otrzymałem pisemny list na adres, który podałem przy rejestracji. Mam zapłacić standardowo 94 zł.
Byłem u Rzecznika Powiatowego, ale stary dziadek powiedział, że lepiej sobie kłopotów nie robić, gdyby doszło do sprawy w sądzie, bo kosztowałoby mnie to o wiele więcej.

Co mam w takim razie zrobić ? Nie chcę płacić, bo 100zł piechotą nie chodzi, ale nie chcę też, aby rodzice mieli później odpowiadać za to, co zrobiłem nie mając nawet tych 17 lat.
Czy móglibyście podać jakiś wzór pisma (nigdzie nie umiałem znaleźć takiego, które możnaby wysyłać po upływie roku czasu. Wszystkie były przed upływem 10 dni lub 3 miesięcy)

Proszę o pomoc.
#51 | kikiki dnia 14/05/2012 15:21
Witam Was!
Widzę, że naciagniętych jak ja jest co niemiara. Chcialabym to zalatwić bo nie lubie rozgrzebanych spaw.
Otórz. Dostawalam maile od pobieraczka ale nie traktowalam ich powaznie, możecie mi wierzyć lub nie, ale wtedy w ogole nie mialam pojęcia co to i ignorowalam maile. nie pamiętalam o tym koncie nigdy z niego nie korzystalam, nie zalogowalam sie tam nawet jeden raz. niestety od zawarcia umowy minelo już grubo ponad 3 miesiace, o czym zorientowalam się kiedy otrzymałam wezwanie do zaplaty na adres domowy. jestem juz pelnoletnia, dane ktore podalam byly prawdziwe, i od zarejestrowania minely juz ponad 3 miesiace. nigdzie nie znalazlam kogos kto by mial taki problem jak ja. macie może jakis pomysł jak można to zalatwic. z góry dziękuję za odpowiedź.
#52 | jdfjskl dnia 14/05/2012 15:23
MaM identyczny problem jak dar.. proszę o pomoc
#53 | Żanet... dnia 21/05/2012 20:09
witam mam też ten sam problem... zarejestrowałam się na tej stronie rok temu a dokładnie 6.03.2011r. nie miałam wtedy ukończonych 17lat. Po jakimś czasie przyszły mi na pocztę 2 wezwania do zapłaty, a później przed sądowe wezwanie, dziś przysłali mi listem wezwanie do zapłaty ok 100 zł, i rachunek który muszę opłacić.... jeśli tego nie zrobię mogę mieć przysądzone ok 700zł wszystkich kosztów sądowych itp. Czy mam to opłacić?? czy po prostu nie przejmować się?? Dodam też że nie mam ukończonych 18 lat. Skończę w grudniu tego roku. Proszę o szybką odpowiedź.
#54 | Karola dnia 01/06/2012 08:59
Mam tak samo jak PIOTREK #43. Zarejestrowałam się, nie mogłam się zalogować i przez to nie mogłam pobrać żadnych plików, więc o tym zapomniałam. Nie pamiętam kiedy dokładnie tego dokonałam, chyba jakiś miesiąc temu. Dostałam już 3 maile z wezwaniem do zapłaty, gdy przyjdzie pismo to idę na policje. Nie mam zamiaru płacić. Czy dobrze robie?
#55 | przerażona dnia 05/06/2012 16:05
Zalogowałam sie na pobieraczku w marcu tego roku. Dostałam już 2 wiadomosci. Podałam nie prawdziwe dane tz. miejscowosc, imię, nazwisko tylko e-mail prawdziwy. Mam 14 lat czy muszę się czegoś obawiać?? prosze pomóżcie
#56 | cosik_ktosik dnia 05/06/2012 17:53
Kompletnie niczego nie musisz się niczego obawiać.
#57 | ola dnia 07/06/2012 08:02
Słyszałam dużo informacji na temat pob.pl i obejrzałam dużo filmów, ale były one z kilku lat temu (2009 chyba). Czy teraz się coś zmieniło?? Chodzi mi o to że teraz też jest 10 dni za darmo. Po prostu nie pamiętam czy było tak gdy ja się logowała (2012r,). Poprostu zalogowałam się i zapomniałam o tym.
#58 | cosik_ktosik dnia 07/06/2012 16:20
Było tak
#59 | zdesperowana dnia 08/06/2012 13:48
Czy trzeba się czegoś obawiać ze strony pobiw.pl???
Np. że po kilku latach będzie trzeba zapłacic???

Logowała się w tym roku.. Na forum są informacje z przed kilku lat (2009-10). Czy teraz zmieniło się coś w kwestii pbier.???
CZy teraz też jest ta reklama (propozycja) 10 dni za darmo?? po prostu nie pamiętam gdy się logowałam
#60 | Hejka dnia 09/06/2012 17:47
Siema wszystkim! Zarejestrowałam się na pobieraczku 2012-01-02, kilka miesięcy temu (już nie pamiętam kiedy) przyszło przedsądowne wezwanie do zapłaty. Olałam ich (mam 13 lat) i wiecie co? Do dzisiaj nic nie przyszło. Podałam fałszywe dane. Olejcie ich. Nic wam nie zrobią, oni tylko grożą Wink
#61 | Noiserrr dnia 11/06/2012 15:35
Witam! Też dałem się zrobić i założyłem konto na pobieraczku. Napisałem tam inny adres. Nie wiem czy mi coś grozi. Proszę o pomoc. Dodam że jestem pełnoletni.
#62 | katrin dnia 11/06/2012 17:41
hejo! mam taki sam problrm jak wszyscy.. zarejestrowałam sie tam 28.05.2012 i przyszło mi mailem ze musze zapłacic 94,80zł boje sie ze faktycznie sprawa moze zostac skierowana do sadu?? tyle sie czyta ze jeszcze nikogo nie pozwali, a jezeli w koncu to zrobia to co wtedy??
#63 | Juleczka dnia 22/06/2012 09:43
Uwaga uwaga ! Nie obawiajcie się !!! Nie musicie płacić za Pobieraczka . Na pewnej stronie znalazłam informację właśnie na ten temat . Radzą tam , aby ignorować ich listy i NIC NIE PŁACIĆ ! Do sądu jeszcze nikogo nie pozwali Smile więc bądźcie spokojni .... (Ten artykuł został udostępniony już w 2010 r.)
#64 | olus dnia 22/06/2012 15:21
ISTER ma racje, należy to zgłaszać do UOKiK Wink ja dzisiaj zadzownilam i Pani , powiedziała, ze moge wyrzucic ten list od "pobieraczka", a gdy przyjdzie następny o tym niby " postępowaniu sądowym" mam do nich znów zadzownić a oni już zrobią swoje Wink Najlepiej byłoby wyrzucic tą strone, bo za dużo sobie pozwalają, a ludzie naiwnie / ze strachu płacom, no w sumie tak jak ja chciałam zrobic. Pierwsze pytanie tej Pani było : " logowała sie Pani rok temu ?" . hahahah, Infolinia jest za darmo, więc jeśli masz pytanie dzwoń do nich Wink pozdrawiam
#65 | logus dnia 12/07/2012 08:12
Mi dzis przyszlo wezwanie niby zarejestrowalem sie 6 czerwca. cos poszlo nie tak nie umialem nic sciagnac nic zrobic wylaczylem strone. Teraz mam wezwanie do zaplaty 96 z groszami. Czytajac komentarze nie zaplace tego. obawiam sie jednak ze cos zrobia dane podane w rejestracji sa fajszywe tak samo jak i w mailu tez podawalem dane falszywe. ale co z tym nr ip czy maja prawo do weryfikacji IP mojego ????
#66 | Ania dnia 12/07/2012 17:46
Witam.
No jak wszyscy mam ten sam problem.
Zarejestrowałam się na pobieraczku ale nic nie pobierałam (jakis błąd).
Przy rejestracji podałam prawdziwe dane z wyjątkiem wieku (nie jestem osoba pełnoletnią a podałam że jestem).

Ja też mam płaciś coś za ich usługe...
wysłałam im stosowne odstąpienie od umowy (na maila)
ale jakaś szanowna pani odpowiedziała mi że to jest bezpodstawne i serwis nie zaakceptuje odstąpienia od umowy.

Piszecie tu żeby nie płacić oraz że serwis nigdy nie skierował sprawy do sądu.
A ja się boję;/ nie powiedziałam o tym rodzicom bo by się wściekli...
Co mam zrobić proszę o odpowiedź;/
#67 | cosik_ktosik dnia 12/07/2012 17:52
Szczerze? Napisać, że za nękają osobę nieletnią i następnym razem zgłaszasz sprawę do UOKiK i innych a oni takie sprawy lubią.
#68 | Ania dnia 13/07/2012 09:15
Tu jeszcze raz jaGrin
Nie macie się czym przejmować. Dzwoniłam do UOKiK i powiedziano mi że nie nalezy się przejmować żadnymi mailami od nich ani też listami.
W przypadku gdyby coś przysłali po prostu kontaktujemy się z UOKiK i opowiadamy im o tym co dostaliśmy.

Mam nadzieję że to wszystko minie bo juz nie mogę wytrzymać z nerwów..
Jak można kontynuować działalność po tym jak nałożono na nich taką karę a następna sprawa też już została skierowana do sądu-.-

To na razie tyle. Gdyby mi coś przysłali to się odezwę.
Powodzenia w sprawie z pobieraczkiemSmile
#69 | Miki dnia 14/07/2012 10:07
witam dzisiaj dostalem wezwanie do zaplaty dnia 14.07.2012 i co mam z tym robic placic im czy nie prosze o pomoc cosik_ktosik powiedz mi co robic
#70 | Zombi1555 dnia 15/07/2012 15:22
miałem ten sam problem z pobieraczkiem.
Rozwiązanie mamy 2.
1. To zapomnieć o listach bo nic nie zrobią w 2011 spółka (według prawa) miała zostać zamknięta ponieważ oszukiwała i maniła konsumentów. Niestety nasz wymiar kary nie sprawdza co dzieje się potem. Więc jeżeli coś przyjdzie do was nie płaćcie a jak już macie to lepiej wyślijcie mi Smile. Jest to tylko zastraszanie nie mogą wejść na drogę sądową bo firma "została zamknięta z powodu złamania prawa".
2.Zapłaćcie i za miesiąc znowu i znowu.
Ps:Ja nie zapłaciłem nic się nie odezwałem i więcej mi nic takiego nie przyszło.
Powodzenia ja proponuję wybrać ten 1 pkt.Wink
cosik_ktosik firma nie ma przedstawiciela nikt tam nie pracuje a pieniądze są przelewane. Wiem bo musiałem się zainteresować a tak wgl to dzięki za twoje porady
#71 | JOL69 dnia 26/07/2012 09:56
Dzięki! Baaaardzo dziękuję Pani Adwokat za interpretację - która uratowała mi życie - odzyskałam spokojny sen i kaska pozostała w portfelu SmileSmileSmile
WIELKIE DZIĘKI
#72 | cez dnia 30/07/2012 09:54
witam ja na szczęście nie miałem tej wątpliwej przyjemności kontaktów z pobieraczkiem, o tym co to za oszuści dowiedziałem się odpowiednio wcześniej.
widze że potrafią nieźle nastraszyć więc napisze co mi przyszło do głowy może to was troche uspokoi.

- nie wiem czy kiedykolwiek wystąpili na drogę sądową i tu po komentarzach też nie widzę by ktoś o takiej sytuacji słyszał.
- niby na stronie głównej jest że udostępniają pliki mp3 filmy gry i biorą za to pieniądze, ciekawe czy rozpowszechniane pliki są ich własnością Wink to tak jak ukraść samochód sprzedać go i iść do sądu że kupujący nie zapłacił

- kilka osób pisało że mimo prób nie udało im się nic pobrać czyli to pobieraczek nie dotrzymał warunków umowy i naraził was na straty, no na pewno na stratę tak cennego czasu bo to co chcieliście od nich pobrać trzeba było dalej szukać po necie. Pfft

nie przejmujcie się, nie płaćcie
pozdro
#73 | wow dnia 01/08/2012 22:01
Ludzie olejcie to, a wy prawnicy chyba na głowy poupadaliscie?, jak mozna tyle pisac o czyms co jest jawnym oszustwem? w prawie "umowa" to jest umowa a "regulamin" to regulamin, nie mozna zawrzec umowy poprzez regulamin, I nic nie trzeba czytac, regulamin jest to zestaw zasad moralnych których czytanie mozna pominąc w zaufaniu do własnych zasad moralnych. Dopiero kodeks jest zobowiązujący do przeczytania. Przestancie wprowadzac ludzi w błąd. Jestescie z pobieraczka czy co? Za to co oni robią powinni dawno w pierdlu regulamin celi poznawac.
#74 | cosik_ktosik dnia 02/08/2012 07:41
Kolego wow nie obrażaj mojej siostry. Po prosiłem o pełną interpretację tych zapisów i jak z nimi walczyć. zrobiła to dla innych, więc się ciesz bo żaden prawnik Tobie za darmo tego nie opisze.
#75 | niedzwiadek dnia 06/09/2012 12:31
witam
ja znowu wracam do problemu
czy mógłby ktoś napisać odstąpienie w ciągu tych 30 dni. jak to powinno być napisane.
mi termin 10 dni testowych minął 4.09.2012r. dwa dni temu. Jak napisać to odstąpienie. Jeśli nikt nie może konkretnego tekstu podać to jestem w stanie zapłacić, bo zupełnie nie rozumiem tego bełkotu prawnego.Sad
podałem dane swoje z imienia i nazwiska , ale chyba lipny adres. ktoś mi podpowiedział żeby to odstąpienie dla bezpieczeństwa wysłać emailem.
niech ktoś coś podpowie. Cool

P.
#76 | misia dnia 08/09/2012 08:18
mam problem jak wszyscy tutaj mianowicie zarejestrowalam sie na stronie pobieraczka podalam falszywe dane ale e-mail swoj. wlasnie dzis dostaam e-maila z dokonaniem wplaty w wysokosci 100 zl. co mam zrobic? wplacic czy nie? i jak zrezygnowac z ich uslug??
#77 | cosik_ktosik dnia 08/09/2012 18:13
Krótko i na temat, kompletnie nic nie robić.
#78 | trzeźwy dnia 12/09/2012 09:56
Ludki bojaźliwe?! Angry może to i cyniczna rada.
Tak jak cosik_ktosik Wam napisał:
O L A Ć wszelką od Nich korespondencję.
Celowo i z pełną premedytacją sam kiedyś się "tam" zarejestrowałem a potem Ich "..."
A tak na marginesie: kto przy zdrowych zmysłach podaje prawdziwe dane osobowe, jawny adres mailowy i spodziewa się że za frajer pobierze cokolwiek za co normalnie trzeba zapłacić czasami sporą kasę?
Oni właśnie liczą na to, że kilkoma mailami czy listami przestraszą klienta a ten Im pokornie zapłaci.
Obudźcie się i włączcie myślenie - to nie boli.
Dla czego nie korzystacie na przykład z antyspamowych tymczasowych skrzynek mailowych takich jak np. spamgourmet Shock
#79 | Marlam dnia 13/09/2012 19:24
Witajcie,dostałem list od pobieraczka 3 dni temu.Napisali mi ze mam za usługi zapłacic 94,80 zł.I ze jeśli nie zapłace w ciągu tygodnia poslą mnie do sądu co mam robic bo juz się pogubiłem.;/
#80 | cosik_ktosik dnia 13/09/2012 19:41
Nic nie rób, to samo mówią wszyscy rzecznicy praw konsumenta. Nawet jak zapłacisz dostaniesz kolejny list z następną informacją o zapłacie.
#81 | Marcel dnia 14/09/2012 16:17
Nie płać im oni dostali kare 249 tysięcy złotych
#82 | oszukana dnia 21/09/2012 08:38
Ja też jestem ofiara pobieraczka,debile przysyłaja mi jakies bzdety-WEZWANIA DO ZAPŁATY litem zwykłym bo na mailla juz nic nie przysyłaja.Nie zamierzam wcale placić!!Napisałam w lutym odstapienie od umowy-a rejestrowałam sie w styczniu,i niech sie wala!!!
#83 | memo dnia 29/09/2012 08:38
Witam wszystkich poszkodowanych!!
Ja rówież zarejestrowałem sie na portalu podalem falszywe dane ale prywatny adres e-mail. Na poczte otrzymałem 2 meile jeden ze rejestracja zostala ukonczona a drugi juz o zaplate i straszenie sądem moj bład nie wiem czy olac ich totalnie bo nie chce problemów bo i tak to zycie wiele ich przynosi prosze o rade.
Pozdrawiam serdecznie.
#84 | Gal A. dnia 10/10/2012 15:34
Straszyli, pisali - naposałem do lokalnej federacji konsumenta, dali mi paragrafy, odpisałem, oni odpisali podając swoje. Nie zapłaciłem niczego i... nic się nie dzieje a upłynął już chyba rok. Myślę, że nic się nie zadzieje.
#85 | assssa dnia 10/10/2012 17:42
Witam,
rejestrowałam się ponad miesiąc temu na lipne dane, nie pamiętam czy coś ściągałam.
dostałam wezwanie na maila do zapłaty, bałam się i zapłaciłam podając obok tamtego maila w przelewie moje prawidłowe nazwisko i imię -nie jest ono pospolite. czy znając nazwisko i IP coś mi zrobią? nasłuchałam się że nie podadzą mnie do sądu, ale z takimi oszustami to nigdy nic nie wiadomo... nie uznają mi teraz wpłaty bo okazało się że się inaczej nazywam.
nie wiem zupełnie już co robić, nie sypiam już w tych nerwów,
proszę o pomoc
#86 | assssa dnia 10/10/2012 18:46
do posta wyżej:
znaczy się- czy nie uznają mi teraz tej wpłaty skoro dodałam inne dane obok tych wymaganych przez nich: czyli e-mail? czy będą mnie nadal ścigać i skoro podobno odwołują się od skazującego ich wyroku, czy mają możliwości prawne aby mnie wpisać na listę dłużników/płacenia odsetek itp.?
zapłaciłam im jak wysłali mi tę groźbę o sądzie i komorniku, (chyba równo na 3 dzień) bo nie korzystam z maila na który się rejestrowałam więc na jakieś wcześniejsze wezwania nie mogłam zwrócić uwagi.
co mam robić? bo słyszę różne opinie: ignorować całkowicie kolejne maile czy wysłać im pocztą tradycyjną jakieś inne pisma(czego nie chce bo będą mieć mój adres)? czy coś zupełnie innego?
boję się na ile jest wiarygodne że nic mi nie zrobią
dodam że rejestracja nastąpiła we wrześniu 2012 więc chyba jak zmienili trochę regulamin i wygląd strony
#87 | assssa dnia 10/10/2012 18:52
sorki że znowu ja,
a propo artykułu wyżej: jestem osobą pełnoletnią, może że coś ściągnęłam, ale nie pamiętam
#88 | cosik_ktosik dnia 10/10/2012 19:02
Witam, nic nie ściągnąłeś bo na pobieraczku nic nie ma, to ściema.
#89 | assssa dnia 10/10/2012 19:29
Witam,
Nareszcie ktoś mi odpowiedział, dzięki.
Ale czy nie jest tak że oni zastrzegli sobie płatność za samą rejestrację a nie za ściąganie plików?
Czy możliwe są moje obawy, że mimo wszystko będą chcieli mi się dobrać do tyłka, bo niby akceptacja regulaminu i innych zasad była (ponad miesiąc temu)? Co mam robić żeby powstrzymać dalsze sankcje i żeby mnie już zostawili w spokoju?, (nie powołam się że mam mniej niż 18 lat) Na infolinii 800007...powiedzieli mi żeby to olać, ale nie wysłuchała mnie kobieta, że to miało miejsce krótki czas temu, a nie w 2009. Jestem bliska płaczu, bo po tych wyrokach są chyba przygotowani na nowe ofiary. HELP
#90 | cosik_ktosik dnia 10/10/2012 19:39
Nie zostawią i będą chcieli kolejnych pieniędzy i tak w kółko bo na tym to polega, aby wyciągać kasę.

Zobacz nowy artykuł może warto poczekać:
Kod źródłowy
http://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/1,114871,12641635,Bedzie_zbiorowy_pozew_przeciwko_Pobieraczkowi_pl.html?lokale=warszawa


#91 | assssa dnia 10/10/2012 20:03
No i fajnie że coś się rusza, ale chyba ze względu na podane nieprawdziwe dane przy rejestracji to nie mogę dołączyć do pozwu zbiorowego.
Uważasz, że mam nie zwracać uwagi na ich pogróżki?
Jutro znowu dzwonie do konsultantów, ale każdy mówi co innego.
#92 | cosik_ktosik dnia 10/10/2012 20:18
A ja uważam, że nieprawdziwe dane= umowa nieważna.
#93 | assssa dnia 10/10/2012 21:14
dziękuję bardzo.

kurde, za szybko się człowiek pośpieszył z tym płaceniem, po IP przecież nie znajdą szuje Angry
#94 | oszukana 25 dnia 22/10/2012 10:24
hej mam ten sam problem co wy, i nie wiem juz co z tym zrobic. zarejestrowalam sie na stronie pobieraczek w marcu ale niczego niue sciagnelam bo nawet nie moglam sie zalogowac. dostalam kilka e-maili od nich o zaplacie. odpisalm im ze nic nie zaplace bo nie skorzystalam z niczego. Dzis dostalam zawoadomienie o skierowaniu sprawy do sadu jesli nie zaplace im 94.80 zl w ciagu 7 dni. Dopiero teraz przeczytalm rozne fora i wypowiedzi byly rozne. chodz wiekszosc radzi by nie placic im bo to oszusci. W pismie ktore dostalam byla podana kwota ponad 600 zl jesli trafi to do sadu. Nie wiem co robić ??? pomożcie
#95 | lenka dnia 23/10/2012 11:32
nie płać czytaj artykuł masz 3 mies do odwołania a najlepiej nic im nie wysyłaj ja zrobiłam ten błąd i dostałam 2 pismo ale juz nie odpowiadam w zamian moja sistra tez dostała a 2 lata temu starsza i do tej pory nic . NIC NIE RÓB !. ONI TEZ NIC NIE ZROBIA . PRZEPRASZAM ZA BŁĘDY SPIESZYŁO SIE MI
#96 | babka24 dnia 23/10/2012 16:40
Do mnie wczoraj przyszło pismo od nich do domu.... W ogóle zdziwiona byłam, że mam tam konto. No ale weszłam na stronę i skojarzyłam, że kiedyś szukałam czegoś i zarejestrowałam się, ale w ostateczności niczego nie ściągnęłam. Wg tego wezwania, zarejestrowałam się w grudniu 2011. Napisali też, że kilkakrotnie powiadamiali mnie na e-mail. Jednak pocztę sprawdzam codziennie i nigdy nie zauważyłam żadnego powiadomienia od tego serwisu. Gdyby informowali mnie wcześniej, może udałoby mi się odstąpić jeszcze od tej umowy w ciągu tych trzech miesięcy, ale teraz nie wiem co z tym zrobić. Najchętniej usunęłabym konto, ale nie ma takiej możliwości... W sumie rok jeszcze nie minął i nie wiem czy jak zapłacę tę 94 zł, to czy nie naliczą mi jeszcze za ten i następny miesiąc... I czy po roku umowa sama wygaśnie, czy automatycznie się przedłuży??
#97 | pani444 dnia 25/10/2012 16:04
Mam ten sam problem nie pamietam czy sie nawet tam logowalam przyszlo mi do zaplaty 94.80 zl. mam obecnie 14 lat . Sadze iz sie tam logowalam i pobralam film strret danc 3 ale nawet go nie moglam otworzyc co mam robic placic czy nie .... prosze o szybka odpowiedz
#98 | Chłopak.15. dnia 27/10/2012 14:05
Mam 15 lat,zarejestrowałem się na pobieraczku w połowie września,więc ponad miesiąc temu.Nie ściągnąłem ŻADNYCH plików.Około tydzień temu dostałem wezwanie do zapłaty na kwotę 94,8 zł,oraz pogróżki(więzienie itp,proces w sądzie).Wtedy dopiero dowiedziałem się więcej na temat tego serwisu.Podczas rejestracji wszystkie dane podałem fałszywe(prócz adresu e-mail).Na wezwanie odpisałem(maila),że umowa została zawarta poprzez wprowadzenie mojej osoby w błąd oraz poprosiłem o usunięcie konta.Następnie oni odpisali(również mailem),że od dnia zawarcia umowy minęło już ponad 10 dni i nie interesuje ich czy ktoś faktycznie korzysta z usług serwisu czy tylko się zarejestrował.Napisałem do nich maila, iż zgodnie z artykułami 15 oraz 17 Kodeksu cywilnego odstępuje od umowy przed upływem 3 miesięcy od dnia jej zawarcia.Nie poinformowałem rodziców o całej sprawie,bo boję się konsekwencji.czy mogę czegoś się obawiać?Proszę pomóżcie.Boje się
#99 | Ewka.12. dnia 31/10/2012 19:40
Mam 13 lat. Założyłam konto ok. 3 tygonie temu, pod wpływem mejla oraz informacji że bęe musiała zapłacić 100$ jeśłi nie będe korzystać z konta pobrałam jeden plik. Co robić?
#100 | cosik_ktosik dnia 31/10/2012 19:46
A rodzice podpisali? Raczej nie, więc sprawa jest prosta.
#101 | kasiuleek6 dnia 01/11/2012 18:00
Witam mi przyszlo na adres domowy przedsadowe wezwanie do zaplaty w terminie 7 dni,zalozylam tam konto10.03.2012 ale nic nie sciagalam,ignorowalam wszelkie e-maile od nich ale teraz nie wiem co robic,jestem osoba pelnoletnia i podalam prawdziwe dane,3miesiace minely a ja nie wyslalam im odstapienia od umowy,czy musze im zaplacic????prosze o pomoc...
#102 | agnes dnia 03/11/2012 21:44
mam problem na przebieraczek.pl rejestrowałam się 18.10.2012 i nie wiem co dalej mam robić czy mógłby ktoś mi pomóc i napisać coś konkretnego co ja mam z tym zrobić z góry dziękuję i czekam na szybką odpowiedz!!!!!!!Wink
#103 | Aniaa dnia 04/11/2012 20:51
Też się zarejestrowałam w październiku 2012, podałam fałszywe dane i dostałam maila z wezwaniem do zapłaty 94,80. Jestem pełnoletnia. Minął już miesiąc od zarejestrowania.
poradźcie co mam zrobić.
#104 | Maciek8432 dnia 05/11/2012 19:35
Mi też to przysłali. Ale mnie to wali. Ja nic im nie zapłacę. Mogą mnie w d*pkę pocałować. Pozdrawiam. Pa Smile
#105 | Dekretyner dnia 08/11/2012 20:39
O rany, ludzie jesteście głupsi niż ustawa przewiduje. Po pierwsze: idiota wpisuje dane prawdziwe. Po drugie: idiota wpisuje swój główny mail. Idiots, idiots everywhere ...
#106 | inka dnia 10/11/2012 19:15
Najlepszy jest deknetyner ,ale jak się od nich odczepić.Co formalnie zrobić .Bo mnie nękaja i szykanują.
#107 | asia dnia 14/11/2012 17:39
witam, otrzymałam dziś list zwykły z trzema kartkami , na jednej wezwanie do zapłaty 94,80zł. na drugiej obliczone koszty spraw sądowych jeśli nie zapłacę w terminie 7 dni od otrzymania listu. a na trzeciej jakies pismo z skserowanym podpisem, w doatku kompletnie nieczytelnym. pisza że monitoruje sprawę kancelaria konsens s.a. i podpisany niejaki marek jaworski. dodam ze na tych kartkach nie ma ani jednej pieczatki ani ręcznego podpisu.
wszyscy pisza by sprawę olac i taki mam zamiar, ponieważ moja naiwna siostra zarejestrowala sie w marcy br. na swoj email jednak podala moje dane. stąd na mnie przyszedł zaadresowany list. obie jestesmy pełnoletnie.

co radzicie? tak jak wiekszość? olac?
#108 | aklema dnia 18/11/2012 10:11
Witam! A ja mam taki problem, że nie pamietam żebym się tam rejestrowała, nikt z domowników też się nie przyznaje, maila przychodzą na mój adres, ale dane w nich podane są z kosmosu, napewno to nie ja ani nikt z moich najbliższych. Oczywiście jak wszyscy powyżej dostałam wezwanie do zapłaty pod groźbą sądu itd. Generalnie jak mam napisać odstąpienie od umowy jak to nie ja, zgadza się tylko imię, nawet nie wiem jakimi danymi miałabym się posługiwać, żeby tę umowę zerwać. Chyba jednak za dobrą radą wszystkich tu obecnych po prostu to oleje, chyba że ktoś ma inny pomysł Wink Pozdrawiam
#109 | cosik_ktosik dnia 18/11/2012 15:06
Olej i to gorącym z ósmego piętra. Poza tym straszenie tego typu, groźby są karalne,
#110 | wilczek dnia 20/11/2012 15:32
Zarejestrowałam sie 31 października na pobieraczka. 19 listopada dostałam meila z wezwaniem do zapłaty.
Patrzyłam po stronach internetowych na ten temat, podzwoniłam do znajomych. Podałam fałszywe dane a straszą że dojdą do mnie bo maja moją nr komputera.
Też się bałam, ale to są naciągacze. Wysyłają tylko listy nic więcej a dlatego ze sami się dużo razy sadzili i przegrywali.
Próbują jakoś na siebie zarobić strasząc ludzi.
#111 | zdenerwowana dnia 23/11/2012 19:38
Zarejestrowałam się 10 października, tego roku. Od tej pory dostałam 2 lub trzy listy z groźbą. Niestety tych nie zauważyłam, gdyż nie sprawdzałam poczty. Dopiero dzisiejszego wieczora otworzyłam swą pocztę i znalazłam tego maila. Wystraszyłam się, gdyż nie mam ukończonych 17 lat.
Napisałam na maila podanego przez nich. Dokładnie napisałam dwie wiadomości.
W 1, kiedy jeszcze nie zagłębiłam się na ten temat w internecie, zaczęłam wypytywać się dlaczego mam płacić skoro nic nie pobrałam od rejestracji. A już na pewno nic na kwotę prawie 100 złotych.
W 2 wiadomości podparłam się informacjami powyżej zamieszczonymi o tym, iż od dnia rejestracji (10.10) nie minęły jeszcze 3 miesiące i mam prawo do odstąpienia od umowy, biorąc pod uwagę, że nic nie pobierałam.
Dobrze za argumentowałam 2 pismo ?
Nie będą już mnie straszyć mailami ?
#112 | anonimus dnia 24/11/2012 18:02
zdenerwowana, przede wszystkim:

1. Nie mogłaś nic pobrać z tej strony, bo na niej nic nie ma (żadnych
zasobów), co jest przestępstwem ponieważ oferują produkt do
którego 'dostarczenia' zobowiązują się w 'umowie', (nie
wywiązanie się z warunków 'umowy'. Pomijam fakt, że nie jest to
żadna umowa, bo jak można podpisać umowę akceptując
regulamin?
2. Nie wystąpią na drogę sądową, ponieważ aby to uczynić sami
muszą być firmą wiarygodną, a z tego co powszechnie wiadomo są
na bakier z prawem (sprawa karna, za sprawą karną się
ciągnie....), poza tym muszą powiadomić o tym drogą listową,
mało tego musi to być LIST POLECONY, a takiego listu nie wyślą
jeżeli podałaś/podałeś nieprawdziwe dane podczas rejestracji.
3. Obawy o sprawdzenie i weryfikację danych osobowych na
podstawie adresu IP, są wątpliwe,
ponieważ, ich przedstawiciel (w ich przypadku fikcyjna firma
prawnicza) musiałaby wystąpić do prokuratury,o udostępnienie
takich danych, a dane są udostępniane tylko nielicznym
instytucjom takim jak policja etc, w
przypadku uzasadnionego przestępstwa bądź zagrożenia dla kraju
Tym bardziej że firma 'nie jest godna zaufania'.
Jak już gdzieś powiedziano/napisano firma na pytania typu:
'ile spraw zgłoszono na policję/prokuraturę', zasłania się tajemnicą
i 'ochroną dobrego imienia i interesem firmy', a tak naprawdę
żadna sprawa z ich strony nie została zgłoszona, wręcz odwrotnie.
4. Pomijam fakt, że maile przez nich wysyłane, wysyłane są poprzez
skrypt w sposób automatyczny, prawdopodobnie co jakiś
określony okres czasu, więc każdy mail dostaje nawet osoba,
która już nawet zapłaciła, więc jest to wręcz zabawne w tym
przypadku.
5. Nie warto nawet odpisywać na maile, ani nawet wysyłać (tym
bardziej listownie),żadnych odstąpień/rezygnacji z 'umowy', i się
podkładać, tym bardziej jak ktoś podał nieprawdziwe dane,
bo jak można rezygnować z umowy na 'Jana Kowalskiego',
którym się nie jest.
6. Reasumując: głównym celem jest wywarcie presji na osobach
przeważnie nieletnich, strach przed rodzicami etc, osoba
niepełnoletnia nie może podpisać wiążącej
umowy bez zgody opiekuna prawnego.
Także jak już napisano powyżej: NIE ODPISYWAĆ, NIE
PRZELEWAĆ! pozdrawiam
#113 | mironi53 dnia 30/11/2012 10:51
Witam serdecznie. Osobiście problem mnie nie dotyczy, ale wczoraj znajomi poprosili mnie o radę w tej sprawie. Trochę pobuszowałem po internecie i prawie wszędzie same żale pokrzywdzonych i żadnych konkretnych porad. Dopiero na tej stronie znalazłem to o co pytają naciągnięci i z przyjemnością prześlę ten link swoim znajomym.
P.S. Swoją drogą ciekawi mnie skąd firma Eller Service ma adresy domowe tych internautów którzy podali fikcyjne dane? Prawda, że ciekawe?
Pozdrawiam
#114 | wiki3007 dnia 04/01/2013 14:16
Uważajcie bo pojawiła się strona podobna do pobieraczka.pl. Nazywa się plikostrada.pl. Jeśli chcecie się dowiedzieć o tej stronie wejdźcie na stronę tech.wp.pl i wpiszcie pobieraczek lub plikostrada.
#115 | Lena dnia 12/01/2013 22:12
nie tylko plikostrada, powitał portal Workhome również posiadający kruczki w regulaminie
#116 | kuullkkaaa dnia 15/01/2013 19:23
witam, mam pytanie do cosik_ktosik

zalogowałam się dzisiaj na portalu plikostrada, nieświadoma konsekwencji jednak coś popchnęło mnie do wpisania fałszywych danych ( inne imię, brak nazwiska, wymyslona ulica, inne misto itd.)

podałam jednak mój stary adres e-mail, z którego już nie korzystam

na maila przysłano wiadomość z linkiem potwierdzającym rejestrację, nickiem i hasłem. chwilę po tym potwierdziłąm rejestrację poprzez kliknięcie w link ( ale nie logowałam się z użyciem nicku i hasła) . przeniosło mnie na stronę konkursu w którym rzekomo można było wygrać ipada. zignorowałam to i zamknęłam okno. Poczytałam sobie o pobieraczku i plikostradzie.

Przestraszyłam się odpowiedzialnością i w emocjach usunęłam starego maila oraz jego powiązania z innymi kontami lub stronami ( dodam że konto to posiadałam na onecie, było powiązane z kontem google - kiedy tylko zalogowałąm się na gmaila wyskoczyło mi powiadomienie o podejrzanej ingerencji i o potrzebie zmiany hasła, co też zrobiłąm)

dopiero później przeczytałam, że mam 10 dni na odstapienie od umowy jednak mój problem polega na tym, że usunęłam konto email , co za tym idzie nie znam nawet nicku mojego konta na plikostradzie i nie mam podstaw do wysłania im maila z rezygnacją z umowy.

nie wiem jak teraz zareagować, obawiam się że w jakiś sposób będą w stanie dotrzeć do mnie drogą pocztową (czytałam o tym że dochodzą do osób za pośrednictwem adresu ip)

dodam tylko że rejestracja nastąpiła z domowego laptopa, nie posiadam stałego łącza. Mam ukończone 18 lat.

p.s. mieszkam w wielopiętrowym bloku, czy to oznacza, że współrzędne pobrane na podstawie adresu ip będą odnosić się do kilku różnych mieszkań?

pozdrawiam i z góry dziękuję z pomoc
#117 | cosik_ktosik dnia 15/01/2013 19:43
Są bez szans to jedno, a po drugie, już pobieraczka zamknęli, kwestia czasu i to dziadostwo też usuną.
#118 | kuullkkaaa dnia 16/01/2013 21:46
rozumiem Wink dziękuję za pomoc!

mimo wszystko martwię się trochę, że ta strona, może działać na innych zasadach, przyznam że nie jestem zbyt obeznana w tym jaką mogą mieć władzę i do czego dostep, wiem tylko że ich firma zarejestrowana jest w innym państwie, ba! na innym kontynencie, ale mam nadzieję, że i tak nie mają prawa zażądać pieniędzy od osób, które nawet nie skorzystały z ich usług
#119 | Ania dnia 31/01/2013 06:05
A co jeśli jeszcze teraz straszą sądem? Zaskarżyli wogóle kogoś? Bo do mnie znowu piszą ale nie chce ich zaskarżyć, ani nie chce być zaskarżona, ale też nie chce płacić, ani zgłaszać się do uokik. Odczepią się wogóle ode mnie? Bo czytałam gdzieś że mają 2 lata od rejestracji aby zgłosić kogoś do sądu, a u mnie napisali teraz, znowu po prawie 2,5 roku.
#120 | cosik_ktosik dnia 31/01/2013 17:36
Nie odczepią, idę o zakład, że nawet jak zapłacisz to też nie.
#121 | Ania dnia 31/01/2013 22:06
A zaskarżyli wogóle kogoś?
#122 | cosik_ktosik dnia 31/01/2013 22:26
Nikt nie słyszał i raczej jakby oskarżyli to sami stanęli by przed sądem.
#123 | damsc11 dnia 03/02/2013 10:33
Witam wszystkich. Dostałem e-mail od pobieraczka że muszę zapłacić im 94,80 PLN za jakąś usługę której nie wykupowałem. Po przeczytaniu wszystkich waszych komentarzy zrozumiałem że nie muszę niczego płacić. Dzięki za wsparcie Wink
#124 | kugler dnia 04/02/2013 08:59
23.09.2012-zarejstrowalem się, nic nie moglem pobrac,strone olalem ....teraz doszedl list <zwykły> ze mam płacic. Przegladam teraz meila i wysylali z 3 wiadomości do mnie o pląceniu itp..dane podalem chyba swoje ,(aż dziwne)...
poczytałem juz troche o tym w sieci;/
popytałem znajomych około 10 mialo to samo co ja...zadna z tych osob nie płaciła... TYLE ze firma zmieniła chyba adres... TERAZ jest:sopot al.niepodległości 658/3 gdzies czytałem ze wczesniej w Gdańsku mieli siedzibę i to mnie nie pokoi ...jakies info ma ktoś?
Pozdrawiam
#125 | kugler dnia 06/02/2013 11:37
moglby ktos odpisac na mojego posta kto sie orientuje w tym kierunku?? był bym bardzo wdziecznySmile
#126 | cosik_ktosik dnia 06/02/2013 13:52
A co tu odpisywać, ktoś chce Ciebie naciągnąć.
#127 | Bodzias dnia 10/02/2013 14:18
Witam, mam problem, po zarejestrowaniu na pobieraczku mijają około 2 lata i oprocz tego ze dostałem meile od pobieraczka do wezwania do zapłaty, dzis otrzymałem meil od Biora Windikacji Prawnej i kazą mi zapłacic kwote 95.80zł i kazą mi zapłacic w 7 dni od otrzymania wezwania, dodam jeszcze ze podałem błedne dane w rejestracji co robic? ;o
#128 | Profesjonalne Doradztwo Prawne dnia 04/03/2013 05:34
heh, a ja jestem profesjonalnym doradcą prawnym Wink olej. to chyba już ostatni zryw bezczelnych oszustów. moga sobie napisac nawet ze są sądem najwyższej instancji. Nie mogą nic zrobić. Też się kiedyś denerwowałam, ale naczytałam się już dość, by wiedzieć, że szukają naiwnych, których uda im się nastraszyć
#129 | Danny dnia 23/04/2013 21:20
siema,

Mam 15 lat, w 2010 roku zarejestrowałem się i nawet nic nie ściągłem, bo nie wiem jak to działa, myślałem że jakoś klick i już a to coś tam jeszcze trzeba pobierać. Dziś przyszło mi to wezwanie, bo 3 latach do zapłaty. BO dopiero se wszedłem na tego maila po 3 latach, bo zapomniałem hasła a tu bach, karteczka w książce z hasłem była xD. Podałem fałszywe dane osobowe. Z tego co się naczytałem to mam to olać ? Czy napisać im iż moim rodzice nie wyrażają zgody na zawarcie umowy ?

Licze na pomoc Smile
#130 | cosik_ktosik dnia 23/04/2013 21:54
Brak podstaw prawnych do uznania umowy za ważną.
#131 | julaaa dnia 25/04/2013 08:56
A jeśli mam 13 lat (prawie 14) i minęły już 3 mies. od zarejestrowania sie na Plikostradzie, ale podałam fałszywy adres i dane osobowe to co zrobić ? Wolałabym żeby rodzice się nie dowiedzieli...
#132 | dsss dnia 28/04/2013 14:18
Mam 14 lat. Przyszło mi na pocztę internetową wezwanie do zapłaty 94 zł. Nie pamiętam, żebym się rejestrował na pobieraczek.pl, ale możliwe, że się zarejestrowałem, bo podobno było to ponad pół roku temu. Niestety totalne "0", niepamiętam czy coś pobierałem i czy podałem prawdziwe dane. Zarejestrowałem się bez wiedzy rodziców, czyli bez ich zgody, oraz nie przeczytałem regulaminu ( znając życie ). I teraz moje pytanie, a raczej prośba- czy jestem im coś winny, czy mam to zignorować, lub coś odpisać? Bardzo proszę o pomoc. Odpisujcie w komentarzach. Z góry dziękuję.
#133 | anonim dnia 28/04/2013 22:39
Do przedmówców, kompletnie nic nie należy płacić, umowy Wasze nie są tutaj ważne, gdyż nie posiadacie tutaj czynności prawnych, a rodzice nic nie podpisali.
#134 | ewww dnia 17/06/2013 11:21
moja mama, gdy leżałam w szpitalu sprawdzała moją pocztę, bo przychodziły tam meile ze szkoły ze skanem notatek i odczytała meila od plikostrady "przedsądowe wezwanie do zapłaty" i pytała mnie czy coś ściągałam, a ja, że tylko się zarejestrowałam i nic nie pobrałam, napisali mi, że zalegam, 96zł, i zawarłam umowę 29.04. Mama oczywiście przestraszona, czym prędzej zrobiła przelew i zapłaciła. Ale ja nie pamiętam czy podałam tam adres, a imię i nazwisko fałszywe. Ale przy przelewie mama podała mój adres... Myślicie, że przyjdzie coś pocztą? Wysłałam meila do nich, że odstępuję od umowy, bo nie dostałam jej warunków na papierze... Pomoże? Pomocy! A następne mam płacić?
#135 | aga dnia 05/07/2013 10:46
czy zna ktoś obecny adres? córka ma 10lat i nie świadoma weszla i zalogowała się wiem ze umowa jest nie wazna bo corka jest nieletnia a ja nie wyraziłam zgody dlatego potrzebuje obecnego adresu
#136 | Ada dnia 21/07/2013 15:03
Ok olewam ich tylko jedno pytanie gdy ich zignoruję to będą mi przysyłali listy do chaty żebym to w końcu zapłaciła?
#137 | cosik_ktosik dnia 21/07/2013 19:24
Zapewne, pobieraczek.pl i inni im podobni na tym żerują, że ciągle wysyłają listy.
#138 | Krzysztof dnia 26/01/2014 00:32
Ja z kolei zarejestrowałem się na plikostradzie, podając fałszywe dane i korzystając z adresu mailowego, przeznaczonego tylko do rejestracji na różnych stronach (co kończy się często wysyłaniem na taki adres spamu).
Piszą sobie mejla z pogróżkami. No to niech se piszą.
#139 | BeRGoL dnia 05/02/2014 14:44
Byle komu nie podawajcie swoich danych i bedzie dobrze, naiwni ludzie!
Ja napisałem Emma Pill (serial Rewolwer i Melonik" - z lat 70-tych Smile I mogli jej szukać...i szukają nadal :-D
#140 | niepelnosprawny,org dnia 05/07/2016 17:45
oni przede wszystkim grozili i to od razu - po pierwszym czy kilku dniach, że przyjdzie komornik - moja znajoma na f-ku jak skonczyla co dopiero 18-stkę Sad
ale nastraszyli ją, chodziła do szkoły sredniej....
 Dodaj komentarz
Dla wszystkich komentarzy wymagana jest ich akceptacja przez moderatora.

Nick:AntyBOT (dla niezalogowanych): Napisz słowo hotfix wielkimi literami

/articles.php?article_id=372

 Artykuły
Polecany artykuł


Jak walczyć z pobieraczkiem? Jak odstąpić od umowy? O tym w artykule.
 Ostatnie komentarze
gryPrzez: Maciak Plock [dnia: Apr 03, 2020]
wynik jest wysoko w google, przy...
gryPrzez: MAMBA [dnia: Mar 24, 2020]
Warning: Only 61104 of 61105 MBy...
gryPrzez: Random32 [dnia: Mar 18, 2020]
Witam, u mnie na polskim Window...
gryPrzez: muffintodebil [dnia: Mar 04, 2020]
aha gosicu to niezly jestes zaaw...
gryPrzez: Maciek [dnia: Feb 20, 2020]
2 karty 512 kupione na allegro: ...
gryPrzez: xd [dnia: Feb 05, 2020]
zrobiłem sposób Vin/7 na dziesią...
gryPrzez: gtremik [dnia: Jan 25, 2020]
Dzięki seba86mu :) Działa
gryPrzez: Mirek [dnia: Jan 22, 2020]
A jest rozwiązanie dla Windowsa 10?
 Gry
Polecany artykuł


Quake

Klasyk FPS w wersji flash.
 Programy
Polecany artykuł


Tapin Radio Darmowa aplikacja służąca do słuchania i nagrywania radia internetowego
 Recenzje
Polecana recenzja


Sleeping Dogs
Policjant pod przykrywką rozpracowuje Triadę.
 Facebook